Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa
ELPIN Sp. z o.o.

Rekomenduje SEP

Dotacje UE

Dotacje UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I "Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość".
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekty:

Unowocześnienie procesu świadczenia usług budowlanych i elektroenergetycznych, sposobem na umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy ELPIN Sp. z o.o. w regionie śląskim.